Eğitim Programlarımız

5-6 yaş grubu için özel hazırlanmış eğitim programlarımız çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyen sarmal eğitim programı uygulanmaktadır. Çocuklar bu programlarda yaparak, yaşayarak öğrenme teorilerine uygun bir biçimde eğlenerek, yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grup çalışmalarının zevkine vararak ve problem çözerek öğrendiklerini yaşama geçirir.

Eğitim sistemimiz okul öncesi alanda çağdaş eğitimde evrensel kabul edilen High/Scope, Gems, Çoklu Zekâ ve Milli Eğitim programlarının sentezidir. Eğitim sistemimizde öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine ve bireysel farklılıklarına önem veriyoruz. Eğitimimizde temel süreç; ‘Etkin Öğrenmedir’.

HİGH SCOPE EĞİTİM
High Scope programın temel sürecini oluşturur. ‘Çocuğun yeni bir anlayışı; nesnelerle uğraşarak, insanlarla düşüncelerle ve olaylarla etkileşime girerek zihninde yapılandırdığı bir öğrenme şeklidir.’ Çocuklar, etkin öğrenmede materyalleri kullanırlar. Çevrelerindeki dünyayla düşünerek etkileşime girerler. Etkin öğrenme hem zihinsel hem de fiziksel etkinliği içerir. Etkinlikler çocukların ilgilerine hareketlerine dayanır. High Scope (Etkin Öğrenme) eğitimi ile çocuklarımızın gelişimsel hedefleri dikkate alınarak bedensel, sosyal, duygusal, zihinsel, psikomotor, bilişsel ve dil alanlarında gelişimlerine destek olunur.

Sistemimiz, High Scope yönteminde olduğu gibi “Planlama Zamanı”, “Çalışma Zamanı” ve “Hatırlatma Zamanı” gibi zamanlara bölünmüştür. Günlük çalışma saatinin sonunda hatırlatma yapılarak, o gün yapılan çalışmaları, etkinlikleri, yedikleri yemekleri ve öğrendiklerini çocuklardan anlatmaları istenir.

GEMS PROJESİ
Gems (Great Explorations in Math and Science-Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar); öğrencilere fen ve matematik derslerini erken yaşlarda eğlenceli etkinliklerle sevdirmeyi, aktif öğrenme yoluyla bilimin tüm süreçlerini yaşama imkanı vermeyi amaçlayan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı öğrencilerin hayal gücünü harekete geçirmektir. GEMS programında, fen ve matematik bilimsel süreçlerle birleştirilmiş olarak uygulanır. GEMS Projesi şu amaçları gerçekleştirmek için etkinliğe dayanan bir yöntemi kullanmaktadır:
• Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek.
• Öğrencilerin fen ve matematik derslerindeki öncü kavramları anlamalarını sağlamak.
• Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek.
• Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak.

ÇOKLU ZEKÂ PROGRAMI
Gardner, zekânın iki değil, sekiz yönü olduğunu savunmuştur. Böylece sadece matematikte ve dil öğreniminde başarılı olanların değil, müzikte, sporda, dansta, iletişimde, doğada, resimde kendini gösterenlerin ve kendini iyi tanıyanların da zeki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çoklu zekâ kuramının amacı, eğitimde bireylerin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceğinin düşünülmesidir. Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle klasik testlerin çocukların değerlendirilmesinde yeterli olamayacağı, onların potansiyel yeteneklerinin de ortaya çıkarılması gerektiği görüşü vardır. Çoklu zekâ, her bilim alanında öğrencilerin öğrenmelerini artıran bir öğretim süreci olarak algılanmaktadır.

a) Sözel - Dilsel Zekâ (Verbal-Linguistic Intelligence): Dili düzgün kullanabilme, güzel okuyup konuşabilme, kelimelerle düşünüp karmaşık cümleleri anlayabilme becerisidir. Özellikle ilkokulda bu tür zekaya yönelik yapılacak her türlü etkinlik öğrencilerin ilgili dersin amacına ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

b) Mantıksal - Matematiksel Zekâ (Logical-Mathematical Intelligence): Soyut kavramları anlama, problemleri mantık ve akıl yürüterek çözme, grafik, şema ve şekillerle çalışmaktan hoşlanma, karmaşık ilişkileri çözebilme becerisidir. Bu tür zekaya sahip olan bireyler sorular sorarak sonuca ulaşmaktan hoşlanırlar.

c) Görsel - Mekânsal Zekâ (Visual-Spatial Intelligence): Etraftaki resimleri, imgeleri,
şekilleri algılama ve bunlarla düşünüp muhakeme edebilme becerisidir. Özellikle resimler yardımıyla dersin sunulması amaca ulaşmada oldukça yararlı olmaktadır.

d) Müziksel - Ritmik Zekâ (Musical Intelligence): Müzikle düşünmek, müzikle ilgili kavramları anlamak, dinlemek, yorumlamak, kolayca akılda tutmak, yeni sesler üretmek ve müzik aletlerini kullanabilmek becerisidir.

e) Bedensel - Kinestetik Zekâ (Bodily-Kinesthetic Intelligence): Problem çözmede, yeni bir şey meydana getirmede bütün vücudu veya vücudun parçalarını kullanabilme becerisidir. Konuşurken hareket etmek, duygularını ifade ederken vücut dilini kullanmak, bir oyunda rol almak, bir şeyler bozup yapmak bu tür zekâya sahip olanlar için çok önemlidir.

f) Kişilerarası - Sosyal Zekâ (İnterpersonal Intelligence): İnsanlarla birlikte nasıl çalışması, yaşanması ve karşı tarafla nasıl iletişim kurulması gerektiğini anlama becerisidir. Liderlik yapmak, insanları ikna edebilmek, geniş bir arkadaş grubuna sahip olmak, dinlemeyi ve konuşmayı sevmek gibi özellikler bu zekâ türüne sahip olan insanlarda bulunur.

g) Kişisel - İçsel Zekâ (Intrapersonal Intelligence): Bireyin kendi iç dünyasını, duygu yapısını ve düşüncelerini tanıyıp bununla kontrollü bir şekilde yaşama becerisidir. Yalnız kalmak, yaptığı işlerin olumlu ya da olumsuz değerlendirmesini yapıp bunlardan ders çıkarmak, bağımsız olmak gibi özellikler bu tür zekâ yapısına sahip olan kişilerde baskın olarak bulunur.

h) Doğa Zekâsı (Naturalist Intelligence): Doğayı ve doğada bulunan bitki, hayvan ve diğer varlıkları incelemek, gözlemlemek ve bunlara ilgi duymak becerisidir.

Neden Çoklu Zekâ?
İnsandaki potansiyelin en üst sınırlarına kadar geliştirilebilmesi, ancak ona çok erken sağlanabilecek olanaklarla mümkün olabilir. Sınıflarda görsel, bedensel, doğa ve müzik zekâsı gibi çoklu zekâ eğitim alanlarını kullanmadaki amaç; öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerini en üst noktaya çıkarmak ve onların bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini bir araç olarak kullanarak, eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmek, dolayısıyla öğrenme fırsatlarını arttırmak olmalıdır.