POGEM

Okulumuzda anasınıfından 8. Sınıfa kadar çoklu zeka kuramları ve aktif öğrenme kuramı tabanlı eğitimde farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim modeli olan Potansiyel Geliştirme Eğitim Modeli (POGEM) uygulanır.

POGEM, öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda mevcut müfredatı içerik, süreç, ürünü daha anlamlı olacak şekilde geliştirmek, ya da mevcut müfredatı takip ettiklerinde kazanamayacağı yeni beceriler geliştirmek için uygulanır.

ASİL KOLEJİ POGEM EĞİTİM MODELİNİN ÖNEMLİ BİR YÖNÜ DE FARK DERSLERİDİR

Müfredatta yaygın olmayan fark derslerle öğrencilere hak ettikleri öğrenme ortamı sunmak ve öğrencinin bireysel farklılıklarını merkeze alarak potansiyellerini keşfetmeyi hedefliyoruz.

Hedeflerimiz

Hedef 1: Öğrencilerin zeka ve yeteneklerinin gelişmesi için pek çok etkinlikler yapılarak, mevcut zeka ve yeteneklerini maksimum seviyeye çıkarmak.
Hedef 2: Bilgiyi değil zihni geliştirmek, bilgiye ulaşma yollarını keşfettirmek.
Hedef 3: Farkındalıklarını geliştirip hayal gücüyle neler yapabileceklerini göstermek.
Hedef 4: Üst düzey düşünme becerilerini kazandırmak.
Hedef 5: Öğrenme tarzlarını, ilgi, yetenek ve hazır bulunuşluklarını belirlemek.
Hedef 6: Motivasyon
Hedef 7: Araştırma, keşfetme becerilerini kazandırmak.

Üretkenlik

Üretkenlik bir doğal yetenek olarak kabul edilir. Öğrenmenin bir parçası olarak üretkenliği ders olarak öğrencilerimize vermekteyiz. Üretkenlik derslerinde akıcılık, esneklik, orijinallik ve ayrıntı çalışmaları yapılmaktadır.

Düşünme Becerileri

Eleştirel düşünme, ıraksak düşünme, yakınsak düşünme, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunları yapabilmeleri için öncelikle hayal kurma, bütüncül bakma, buluş yapma, üretme ve değerlendirmeyi öğretiyoruz. Böylelikle öğrencilerimize mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaya çalışıyoruz.

Görsel Algı

Görsel algı aynı zamanda ayırt etmektir. Burada bakıp görmek esastır. Öğrenim hayatında öğrenciye bu ders ile boyutları görme, tanıma, şekil algısı, ayrıntıları algılama, görsel muhakeme gibi becerileri geliştirmeyi amaçlıyoruz

Akıl Oyunları

Oyun çocuğun günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gerçekten hareketle programda her türlü amaç ve kazanımlar düşünülerek seçilmiş oyunlarla öğrencilerimiz problem çözme, şekil-zemin ilişkisi, soyut düşünme, grup etkinlikleri gibi birçok kazanım elde etmektedir.

POGEM'in Öğrenci Kazanımları
 • Akıl yürütme becerisinin gelişmesi,
 • Konsantrasyon süresinin ve derinliğinin artması,
 • Okuduğunu anlama, anladığını uygulama becerisi ve hızının artması,
 • İlk defa karşılaşılan koşullara adaptasyonun kolaylaşması,
 • Sorunlarla başa çıkma, yenilgi karşısında pes etmeme ve yeniden başlayabilme becerisi,
 • Yaratıcılığın gelişimi,
 • Motor becerilerin gelişimi,
 • 3-boyutlu görebilme, görünmeyeni canlandırabilme becerisinin artması,
 • Çok yönlü/stratejik/eleştirel düşünebilme,
 • Eldeki verileri doğru değerlendirme ve bunları sonuca ulaşmada verimli ve akılcı kullanabilme,
 • Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilme,
 • Planlı hareket etme yetisi,
 • Merak duygusunun gelişimi,
 • Problem çözme becerisi,
 • Kendini ve yeteneklerini tanıma,
 • Kuralları doğru kavrayıp onlara uygun hareket etme,
 • Olaylar ve kişilere objektif/tarafsız bakabilme,
 • Hızlı düşünme ve karar verme,
 • Durumlar karşısında farklı çözüm yolları/stratejileri geliştirebilme,
 • Esnekliğin artması, dolayısı ile kırılganlığın azalması,
 • Kaybetmeye tahammül, başaranı ve başarıyı takdir edebilme,
 • Empati geliştirme,
 • Sabırlı ve sorumlu olma,
 • Ekip çalışmasına yatkınlığın artması,
 • Sosyal başarının artması,
 • Farklı disiplinlerdeki öğrenmenin hızlanması ve kolaylaşması,
 • Akademik sınav/ders başarılarının artması,
 • Girişimcilik ve cesaretin artması,
 • Etkili iletişim kurma becerisinin gelişmesi,
 • Bilgi teknolojilerinin kullanımı,
 • Düşüncelerin düzgün ifade edilmesi.